Gå till innehåll

Avtalsbestämmelser för medlemskap i Må Bättre Borlänge

1. Allmänt
Träningsanläggningen bedriver en träningsanläggning där dess medlemmar och gäster fritt får använda den träningsutrustning som finns i Träningsanläggningens lokaler under Träningsanläggningens generösa öppettider. Träningsanläggningen är ansluten till Klubbsverige. Bestämmelserna nedan äger tillämpning på Träningsanläggningens, medlemmarnas och gästernas samtliga mellanhavanden. Bestämmelserna är fortsättningsvis gemensamt benämnda Avtalet.

2. Avtalstid
Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna. För närvarande gäller perioden 14 dagar löpande avtal. Avtalen upphör genom uppsägning i enlighet med punkten 15 nedan. Om Avtalet inte sägs upp i enlighet med punkten 15 nedan, fortsätter avtalet att gälla löpande utan bindningstid och med samma villkor och med samma prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för eventuella prisjusteringar enligt punkten 4.

 3. Priser och betalningar
Medlemspriser framgår av Träningsanläggningens vid var tid gällande prislista. För privatperson erläggs betalning antingen kontant i förskott eller genom s.k. autogiroavtal. Vid autogiroavtal delas kostnaden upp och dras var 14e dag, lika stora betalningar där avgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. autogiro. Ett särskilt medgivande krävs för detta. När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället erläggas mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Om en medlem ensidigt avslutar sin överföring via autogiro, utan att i förväg meddela Träningsanläggningen, tas en administrativ avgift ut om för närvarande 200 kr. Om inte ny autogiroöverföring omedelbart går att återupprätta faktureras medlemmen återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto. I de fall då det ej finns pengar på kontot vid en autogirodragning, ackumuleras summan och det dras dubbelt vid nästa dragning. Skulle det vid andra autogirodragningen fortfarande inte finnas pengar på kontot skickas en faktura med en faktureringsavgift på 60 kr per avi och ärendet går vidare till kredithanterarna.

 Betalningsvillkor vid fakturering

  • 30 dagar netto
  • 40 kr i faktureringsavgift/per pappersfaktura. (om inte e-postfaktura valts)

Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift.

4. Prisjusteringar
Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång, och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på Träningsanläggningens hemsida minst 45 dagar före själva ikraftträdandet. Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden enligt punkten 2 och ändring sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Träningsanläggningen inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen.

5. Frysning
Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl och betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd i tiden bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Framställan om frysning av medlemskap skall framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges. OBS!Vid frysning flyttas ev bindningstid fram lika långt som frysningen avser. Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl:

                                       
a) Vid längre tids sjukdom (minst 4 veckor) mot uppvisande av läkarintyg                  
b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan.                                                              
c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader.                                                                                 
d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.                  
e) Resa på minst 4 veckor mot uppvisande av biljett.

Frysning beviljas ej för                                                                                         
– själv påkallat träningsuppehåll                                                                                
– semester mindre än 4 veckor                                                                                                              
– hög arbetsbelastning på sitt arbete eller av andra liknande skäl.

 6. Minimiålder för medlemskap
För att teckna medlemsavtal måste personen ifråga ha fyllt 10 år, även för personer från 10 år t o m 15 år krävs det att målsman är medlem.
För personer under 18 år krävs målsmans underskrift.
Ungdomar 10-13 år får endast delta på ungdomspassen och får träna i gymmet med målsman.
Ungdomar från 14 år får delta på både ungdomspassen och ordinarie passen.  Ungdomar från 14 år får träna själv i gymmet efter att ha deltagit I “Må Bättre starten” alt. tränat minst 1 pass med personlig tränare. 

7. Medlemskort
Medlemskortet är personligt och får inte nyttjas av annan. Medlem som besöker Träningsanläggningens lokaler skall alltid dra sitt medlemskort genom den kortdragare som finns placerad på receptionsdisken alternativt visa upp kortet för receptionspersonalen. Förlorat eller skadat kort skall anmälas och ersätts mot en avgift om för närvarande 50 kr.

8. Adressändringar
Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för Träningsanläggningen, såsom t ex nytt autogirokonto, skall omgående anmälas till Träningsanläggningens personal.

9. Vistelse i lokalen
Medlemmar och gäster har enbart rätt att vistas i Träningsanläggningens lokaler under dess angivna öppettider. Den som släpper in icke medlem på obemannad receptionstid blir avstängd från obemannade träningstider i 3 månader.

10. Ansvar för ägodelar och olycksfall m m
Träningsanläggningen ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems eller gästs egendom. Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i lokalernas omklädningsrum. Träningsanläggningen ansvarar för personskador som åsamkats medlem eller gäst orsakade av vårdslöshet från träningsanläggningens sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan t ex genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från träningsanläggningens respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt. Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst m m utgår inte under några omständigheter. Träningsanläggningen rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.

 11. Hälsotillstånd
Medlemmar eller gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna och delta i Träningsanläggningens aktiviteter.

 12. Trivsel- och träningsföreskrifter
Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter vad gäller användning av träningsutrustning m m, vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Träningsanläggningens personal eller via anslag i Träningsanläggningens lokaler. Medlemmar förutsätts att vid besök i Träningsanläggningens lokaler alltid visa hänsyn och respekt och inte uppträda på ett störande sätt.

 13. Avtalsbrott och uteslutning
Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger Träningsanläggningen utesluta denna medlem vid närmast följande månadsskifte. Vid sådant avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetald månadsavgift. Avtalet upphör för båda parter vid närmast följande månadsskifte. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas.

 14. Personuppgiftslagen (GDPR)
När en person registrerar sig som medlem i Träningsanläggningen ber Träningsanläggningen denne om uppgifter om denne som sedan sparas i medlemsdatabasen. Genom underskrift av Avtalet samtycker den blivande medlemmen till att sådana uppgifter lämnas till Träningsanläggningen. Enligt GDPR har medlemmen rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som Träningsanläggningen sparar. Som medlem vid Träningsanläggningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Medlemmen medger att Träningsanläggningen får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta person-, namn- och adressuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Träningsanläggningens åtaganden gentemot medlemmen och för att informera medlemmen om erbjudanden samt andra åtgärder i marknadsföringssyfte. Uppgifter om medlemmen kan komma att lämnas ut till samarbetspartners till Träningsanläggningen för marknadsföringsåtgärder. Medlemmen har rätt att motsätta sig att dennes uppgifter används för sådana marknadsföringsändamål. Sådan anmälan om s k reklamspärr görs skriftligen till Träningsanläggningen. Medlemmen äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende denne som finns registrerade i Träningsanläggningens medlemsdatabas. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Träningsanläggningen att vidta rättelseåtgärder.

 15. Uppsägning av avtal
Uppsägning av autogiroavtal skall ske skriftligt i receptionen minst 14 dagar före(för 6 + 12 månadersmedlemskap) eller minst 30 dagar före(för obundna medlemsskap) avtalstidens utgång.  Avtalet upphör därefter vid avtalstidens utgång. Medlem äger vidare rätt att säga upp Avtalet i förtid med 14 dagars uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort eller på grund av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll (som skada eller sjukdom). Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet enligt punkt 4.För att Träningsanläggningen skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas. Träningsanläggningen uppskattar därför om uppsägning sker skriftligen och på särskild blankett som tillhandahålls av Träningsanläggningen, som ett redskap för Träningsanläggningen att förbättra och förändra sin verksamhet.

16. Tvist
Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

17. Dopning
Må Bättre Borlänge är med i en samverkansgrupp mot doping för Falun/ Borlänge. Dopningskontroller utförs oanmält och innebär att du måste lämna urinprov, blodprov eller båda delarna. Kontroller genomförs av legitimerade funktionärer. Den som ertappas att vara dopad stängs av från Må Bättre och de anslutna träningsanläggningarna i två år med omedelbar verkan